پرسشنامه | دانلود رایگان | روانشناسی | کاملترین فایل | گلزاری 1386 | مهارت های زندگی

نمایش یک نتیجه

  • 15

    پرسشنامه مهارت های زندگی گلزاری (۱۳۸۶)

    چکیده : معرفی پرسشنامه : ایــن پرسشــنامه توســط گلزاری (۱۳۸۶) و بر اساس ابعـاد دهگانـه مهـارت هـای زنـدگی سـازمان بهداشـت جهـانی طراحی شده است. ساخت پرسشـنامه بـر اساس مطالعه و بررسی مبانی نظـری و تحقیقـات انجـام شـده در زمینـه مهـارتهـای...

    فروشگاه فالود