ارشد | پرسشنامه | تجزیه | روان تنی | روان شناسی | کارشناسی

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پرسشنامه تجزیه روان تنی

    چکیده : پرسشنامه تجزیه روان تنی در سال ۱۹۹۶ توسط نیجنهویس و همکاران به منظور ارزیابی شدت علائم روان تنی ساخته شد. این مقیاس با ۲۰ عبارت برای ارزیابی شدت علائم روان تنی که عموماً در اختلالات تجزیه ای دیده می...

    فروشگاه فالود