رابطه بین سبک های مقابله ای با میزان انعطاف پذیری (پایان نامه کارشناسی) 24000 تومان

رابطه بین سبک های مقابله ای با میزان انعطاف پذیری (پایان نامه کارشناسی)

از جمله مهمترین نگرانی استادان ، مسئولین آموزش دانشگاه و خانواده های دانشجویان ، میزان انعطاف پذیری آن ها در مقابل مشکلات می باشد. عوامل متعددی می تواند بر میزان انعطاف پذیری افراد تأثیر گذار [...]

مشاهده و خرید
بررسی مقایسه ای خودپنداره و تاییدجویی در کودکان (پایان نامه کارشناسی) 24000 تومان

بررسی مقایسه ای خودپنداره و تاییدجویی در کودکان (پایان نامه کارشناسی)

مادر در رشد روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیر و نقش پر اهمیتی دارد تشکیل خودپنداره در کودکان بعد از ۳ سالگی و با همانند سازی با والد همجنس به وجود می آید میزان تأیید جویی نیز ارتباط مستقیمی با [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه و تأثیر استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی) 12000 تومان

بررسی رابطه و تأثیر استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)

درجریان رشد ،کودکان ونوجوانان طیف معصوم وسیعی از استرس ها راتجربه می کنند که استرس یک عامل مهم دربسیاری از آسیب های روانی واجتماعی است وگاه این استرس از چنان شدتی برخورداراست که زندگی روزمره [...]

مشاهده و خرید
بررسی میزان کارآمدی مراکز اختلالات یادگیری در رفع مشکلات درس ریاضی (پایان نامه کارشناسی) 24000 تومان

بررسی میزان کارآمدی مراکز اختلالات یادگیری در رفع مشکلات درس ریاضی (پایان نامه کارشناسی)

طی سال های اخیر ، ادبیات پژوهش در زمینه اختلال ریاضیات ، پیشرفت نسبی خوبی را نشان داده است. بنابراین ویژگی های کودکان با اختلال ریاضیات از چشم اندازهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند 3000 تومان

بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند

ناکامی را حالت یا حس مزمن و عمیق ناامنی و نارضایتی ناشی از مشکلات حل نشده تعریف شده است. ناکامی به عنوان یک حالت عاطفی پیچیده، زمانی که ما در زندگی به مانعی برخورد میکنیم به وجود میآید. هدف پژوهش [...]

مشاهده و خرید