پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی

پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی

فهرست مطالب :

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف ویژه
مفاهیم، واژه ها و اصطلاحات
تعریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
تغییرات بوجود آمده در پایان دهه ۱۹۸۰
طبقه بندی عوامل بازدارنده
نظریه ها و مدلها
مدل اجتماعی – روانی
یک مدل در مورد عدم استفاده از خدمات عمومی اوقات فراغت
مدل تصمیم گیری
مدلی بر اساس رابطه ارجحیت – مشارکت
عوامل بازدارنده فردی
عوامل بازدارنده بین فردی
عوامل بازدارنده ساختاری
مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت
عوامل بازدارنده از مشارکت به عنوان مراحل یک مدل سلسله مراتبی
نظریه غلبه بر عوامل بازدارنده
قضیه غلبه بر عوامل بازدارنده
غلبه و گزارش عوامل بازدارنده
تاثیر متقابل انواع مختلف عوامل بازدارنده
قضیه توازن
فراتر از شرکت در اوقات فراغت
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در کشورهای جهان
نتیجه گیری
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری داده ها
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
جامعه و نمونه آماری تحقیق
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: نتایج و یافته ها
مقدمه
توصیف آماری داده ها
شاخص گرایش به مرکز و پراکندگی
جداول و نمودارهای توزیع فراوانی
توزیع نرمال داده ها
استنباط آماری داده ها
آزمون فرضیات تحقیق
نتیجه کلی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
پیشنهادات بر گرفته از یافته های تحقیق
پیشنهاداتی برای محققین آینده
منابع

عنوان : بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی
تعداد صفحات : ۱۰۱ صفحه
قیمت : ۹۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 604 نمایش

پاسخ دهید