مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF وGIFT

مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF وGIFT

چکیده :

هدف و زمینه : پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF و GIFT انجام گرفت.

روش : پژوهش شبه آزمایش از نوع بیش آزمون ، پس آزمون دو گروهی بود . جامعه مورد پژوهش شامل کلیه بانوان ناباروری بودند که برای انجام IVF و GIFT به مراکز ناباروری مشهد مراجعه کرده بودند. از بین داوطلبین ۳۰ نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند که در دو گروه ۱۵ نفری IVF و GIFT قرار گرفتند. قبل از مداخله درمانی ابزار پژوهش (پیش آزمون) که شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه زضایتمندی زناشویی افروز بود توسط آزمودنی ها تکمیل گردید . بعد از مدت ۴ ماه از مداخله درمانی ابزار پژوهش دوباره توسط آزمودنی ها تکمیل گردید (پس آزمون).

یافته ها : برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کواریانس و آزمون t وابسته استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در قبل و بعد از درمان های IVF و GIFT تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین میزان کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه  تحت درمان IVF و GIFT تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتیجه گیری : درمان های IVF و GIFT باعث افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان می شود.

واژه های کلیدی : رضایت زناشویی ، کیفیت زندگی ، درمان IVF ، درمان GIFT

عنوان : مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی  در زنان نابارور تحت درمان IVF وGIFT
تعداد صفحات : ۱۵ صفحه
قیمت : ۶۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 156 نمایش

پاسخ دهید