مقاله بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو، دردانشگاه آزاد اسلامی

مقاله بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو، دردانشگاه آزاد اسلامی

چکیده :

هدف کلی از تحقیق حاضر،بررسی عاملهای بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش دختران دانشجو در دانشگان‌ آزاد خوراسگان بود.به همین منظور،۴۹۸ نفر از دانشجویان دختر انتخاب شدند تا به سؤالاتی پاسخ دهند که‌ در این زمینه مطرح شده بود.از این تعداد،۳۰۰ نفر بیان کرده‌اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت‌می‌کنند (۱۰۲ نفر یک بار در هفته یا بیشتر،۱۲۹ نفر یک بار در ماه یا بیشتر و ۶۹ نفر یک بار در سال یا بیشتر)۱۹۸نفر دیگر نیز گفته‌اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی‌کنند. عاملهای بازدارندهء بررسی شده در این تحقیق،شامل این ۹ عامل بود:وقت،پول،علاقه،وسیلهء نقلیه، امکانات،روابط اجتماعی،ناآگاهی،توانایی و مهارت،آمادگی و سلامتی. نتایج تحقیق براساس اطلاعات جمع‌آوی شده،براساس آزمونهای تحلیل واریانس تک متغیره و توکی مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره و فریدمن،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مهم‌ترین عاملهای بازدارنده از نظر دانشجویان شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در فعالیتهای ورزشی،دو عامل امکانات و روابط اجتماعی در سطح ۰۵/۰> P معنی‌دار بود. دانشجویانی که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی‌کنند،تأثیر عاملهای بازدارنده،مثل:وسیلهء نقلیه،روابط اجتماعی،ناآگاهی،مهارت و سلامتی را بیش از سایر عاملهای دانسته‌اند.براساس آزمون فریدمن در این تحقیق، عاملهای بازدارنده به ترتیب عبارتند از:امکانات،روابط اجتماعی،وسایل نقلیه،ناآگاهی،وقت،پول،توانایی‌ ومهارت،علاقه،آمادگی و سلامتی.

عنوان : بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو، دردانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات : ۱۸ صفحه
قیمت : ۲۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 471 نمایش

پاسخ دهید