مقاله بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر بدن و تعهد زناشویی در زنان متاهل

مقاله بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر بدن و تعهد زناشویی در زنان متاهل

چکیده :

هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر بدن و تعهد زناشویی در زنان متاهل انجام گرفت.

روش : پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان متأهل داوطلب شرکت در گروه درمانی مراجعه کننده به کلینیک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ بودند. از بین داوطلبین ۱۶ نفر به عنوان آزمودنی انتخاب و در دو گروه ۸ نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. قبل از اجرای گروه درمانی ابزار پژوهش (پیش‌آزمون) که شامل پرسشنامه چند بعدی خود – بدن و تعهد زناشویی آدامز و جونز بود بین آزمودنی‌ها تکمیل گردید. بعد از انجام ده جلسه درمانی۹۰ دقیقه‌ای در ۵ هفته دوباره ابزار پژوهش توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید(پس آزمون).

یافته‌ها : برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری کوواریانس استفاده گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که گروه آزمایش پس از دریافت  گروه درمانی شناختی – رفتاری کش بهبود معناداری در تصویر بدنی و تعهد زناشویی نسبت به گروه کنترل نشان داد.

نتیجه‌گیری: گروه درمانی شناختی – رفتاری کش تأثیر معناداری در بهبود تصویر بدن و  بهبود تصویر بدن تاثیر معناداری در افزایش تعهد زناشویی دارد. همچنین نتایج حاکی از این بود که بهبود تصویر بدنی تأثیر معناداری در بهبود تعهد زناشویی دارد.

واژه‌های کلیدی : تصویر بدن، تعهد زناشویی، گروه درمانی شناختی ـ رفتاری کش

عنوان : بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر بدن و تعهد زناشویی در زنان متاهل
تعداد صفحات : ۱۷ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 192 نمایش

پاسخ دهید