راه کارهای ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)

راه کارهای ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)

چکیده :

آموزش و یادگیری، از دید باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. رشد و توسعه جوامع بشری بدون توجه به آن امکان پذیر نمی باشد. و به همین خاطر همه ساله سرمایه های هنگفتی صرف آموزش و پرورش نسل نو خواسته هر کشوری می شود.

آنچه در آموزش و پرورش بیش از همه دارای اهمیت است یکی رشد طبیعی یا رسش و دیگری انگیزش و ترکیبی از آنهاست زیرا در پرتو این عوامل است که دگرگونی های شاگردان ایجاد میشود منظور از رشد طبیعی توانائیها و پیشرفتهای تازه ای است که بر اثر گذشت زمان (( از یک مرحله سنی به مرحله دیگر)) در فرد پدید می آید و او را به انجام دادن کارهائی توانا می سازد که پیش از آن از عهده آن بر نمی آمد اما منظور از انگیزش عوامل محیطی مؤثر در ایجاد حرکت و نیروی درونی است که محرک واقعی فرد برای آموزش و یادگیری تلقی می شود که در برنامه آموزشی باید هر دو عامل یعنی رشد طبیعی و نیروهای انگیزشی درونی و بیرونی مد نظر قرار گیرند تا برنامه یادگیری به نحو شایسته ای تحقق یابد بر خلاف رشد طبیعی ، چندان که با تغییر رفتار موجود زنده از لحاظ عوامل بیرونی یا محیطی ارتباط دارد با وراثت و عوامل درونی ارتباط ندارد.

فهرست مطالب :

 • فصل اول ( عنوان تحقیق )
 • مقدمه—————————————————————-۴
 • بیان مسئله————————————————————-۵
 • اهمیت تحقیق——————————————————–۷
 • اهداف تحقیق———————————————————۸
 • فرضیه های تحقیق—————————————————۸
 • متغیرهای پژوهشی—————————————————۹
 • تعاریف عملیاتی متغیرها———————————————-۱۰
 • فصل دوم ( پیشینه پژوهش)
 • انگیزه و انگیزش—————————————————-۱۴
 • مختصری از تاریخچه توجه به انگیزش———————————–۱۵
 • دیدگاه های جدید و بسط مفهوم انگیزش——————————–۱۶
 • نقش مهم انگیزه ها در رفتار——————————————-۱۷
 • انگیزه های درونی و بیرونی——————————————-۲۰
 • انگیزش و تحصیل—————————————————۲۴
 • یادگیری———————————————————–۲۵
 • آموزش و یادگیری————————————————–۲۶
 • یادگیری در آموزش و پرورش—————————————–۲۷
 • انواع یادگیری——————————————————-۳۱
 • علل یادگیری و نظریات مربوط به آن———————————–۳۴
 • عوامل مؤثر در یادگیری———————————————-۳۷
 • شرایط یادگیری—————————————————–۳۹
 • عناصر مهم یادگیری————————————————–۳۹
 • یادگیری بهتر و دیدگاهها———————————————-۴۱
 • نظریه اسناد و انگیزه پیشرفت هایدر————————————-۴۳
 • پیشبرد انگیزش تحصیلی———————————————–۴۶
 • یافته های پژوهشی داخل کشور—————————————–۴۶
 • ارتباط یافته های پژوهشهای انجام شده با موضوع این پژوهش—————-۵۱
 • فصل سوم   روش تحقیق ( شیوه جمع آوری اطلاعات)
 • ابزار جمع آوری اطلاعات———————————————-۵۴
 • جامعه آماری و نمونه گیری——————————————-۵۶
 • روش تحقیق و چگونگی اجراء——————————————۵۷
 • فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل آماری)
 • توصیف آماری داده ها———————————————–۶۰
 • نتایج تحلیل آماری داده ها——————————————–۶۳
 • فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)
 • خلاصه و نتیجه گیری————————————————-۶۷
 • محدودیتهای احتمالی تحقیق——————————————-۶۸
 • نتایج حاصله از این پژوهش——————————————–۶۹
 • پیشنهادات———————————————————-۷۲
 • فهرست منابع——————————————————-۷۱
 • ضمائم————————————————————-۷۳
عنوان : راه کارهای ایجاد انگیزه برای یاد گیری بهتر دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)
تعداد صفحات : ۱۱۰ صفحه
قیمت : ۷۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 268 نمایش

پاسخ دهید