رابطه بین سبک های مقابله ای با میزان انعطاف پذیری (پایان نامه کارشناسی)

رابطه بین سبک های مقابله ای با میزان انعطاف پذیری (پایان نامه کارشناسی)

چکیده :

از جمله مهمترین نگرانی استادان ، مسئولین آموزش دانشگاه و خانواده های دانشجویان ، میزان انعطاف پذیری آن ها در مقابل مشکلات می باشد. عوامل متعددی می تواند بر میزان انعطاف پذیری افراد تأثیر گذار باشد که یکی از مهمترین آن ها سبک های مقابله ای می باشد در همین راستا پژوهش حاضر در جهت بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای با میزان انعطاف پذیری دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور می باشد که نمونه ای بالغ بر ۱۵۰ نفر برای این پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد. در نهایت اطلاعات حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان می دهد بین سبک های مقابله ای با میزان انعطاف پذیری دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، در ضمن در این پژوهش از آزمون های سبک های مقابله ای لازا روسن و فولکمن و همچنین پرسشنامه انعطاف پذیری کنثی استفاده شده است.

کلمات کلیدی : سبک های مقابله ای ، انعطاف پذیری ، پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن ، پرسشنامه انعطاف پذیری کنثی

فهرست مطالب :

 • فصل اول.. ۸
 • کلیات تحقیق.. ۸
 • مقدمه.. ۹
 • بیان مسئله.. ۱۱
 • سبک های مقابله ای مسئله مدار. ۱۲
 • اهمیت پژوهش…. ۱۳
 • اهداف پژوهش…. ۱۴
 • فرضیات پژوهش…. ۱۴
 • سوالات پژوهش…. ۱۴
 • تعریف عملیاتی متغییرهای پژوهش…. ۱۵
 • فصل دوم. ۱۶
 • ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۶
 • ۲-۱ موضع گیری نظری پیرامون انعطاف پذیری.. ۱۷
 • ۲-۱-۱ تعریف انعطاف پذیری.. ۱۷
 • ۲-۱-۲ ویژگی افراد دارای انعطاف پذیری.. ۱۸
 • ۲-۱-۳ انواع الگوهای انعطاف پذیری.. ۱۸
 • ۲-۱-۳-۱ الگوی انعطاف پذیری وظیفه ای.. ۱۸
 • ۲-۱-۳-۲الگوی انعطاف پذیری عددی.. ۱۹
 • ۳-۳-۱-۲ الگوی انعطاف پذیری موقت…. ۲۰
 • ۴-۳-۱-۲- الگوی انعطاف پذیری مالی.. ۲۰
 • ۴-۱-۲- عوامل مؤثر در رشد الگوهای انعطاف پذیری.. ۲۱
 • ۵-۱-۲- موانع موجود برای بکارگیری الگوهای انعطاف پذیری.. ۲۱
 • ۲-۲- گستره نظری و پیشینه پژوهش درباره سبک های مقابله ای.. ۲۲
 • ۱-۲-۲- تعریف سبک های مقابله ای.. ۲۲
 • ۲-۲-۲- انواع سبک های مقابله ای.. ۲۳
 • ۱-۲-۲-۲- سبک مقابله ای مسئله دار : ۲۳
 • ۲-۲-۲-۲- سبک مقابله ای هیجان مدار : ۲۴
 • ۳-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. ۲۵
 • ۲-۴ پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. ۲۶
 • ۲-۵ نتیجه گیری.. ۲۸
 • فصل سوم. ۲۹
 • روش تحقیق.. ۲۹
 • ۱-۳- روش تحقیق.. ۳۰
 • ۲-۳- جامعه آماری.. ۳۰
 • ۳-۳- ملاک های ورود به پژوهش…. ۳۰
 • ۴-۳- معیارهای خروج از پژوهش…. ۳۰
 • ۵-۳ ابزار جمع آوری داده ها ۳۱
 • ۱-۵-۳- پرسشنامه سبک های مقابله ای : ۳۱
 • ۲-۵-۳- پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی CD-RLS : 31
 • ۶-۳- روش اجرای پژوهش…. ۳۲
 • فصل چهارم. ۳۳
 • تجزیه و تحلیل داده ها ۳۳
 • ۱-۴- مقدمه.. ۳۴
 • ۲-۴- ویژگی های جمعیت شناختی.. ۳۴
 • ۳-۴- آمار استنباطی.. ۳۶
 • فصل پنجم.. ۳۷
 • بحث و نتیجه گیری.. ۳۷
 • نتیجه گیری.. ۳۸
 • پیشنهادات پژوهش…. ۴۰
 • محدودیت های پژوهش…. ۴۰
 • منابع و مأخذ.. ۴۲
 • منابع فارسی : ۴۲
 • منابع لاتین : ۴۶
 • پیوست ها ۴۸
عنوان : رابطه بین سبک های مقابله ای با میزان انعطاف پذیری (مطالعه موردی : دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور)
تعداد صفحات : ۷۳ صفحه
قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 167 نمایش

پاسخ دهید