تاثیر ترس بر لکنت زبان کودکان (پایان نامه کارشناسی)

تاثیر ترس بر لکنت زبان کودکان (پایان نامه کارشناسی)

چکیده :

زبان به عنوان ویژگی انحصاری انسان ، لازمه تکامل فرهنگ و تشکیل اجتماع انسانی به شمار می رود و در صدر ویژگیهای تکامل یافتگی انسان جای دارد به طوری که عدم تلفظ صحیح و منظم کلمات و ایجاد گفتار صحیح باعث بروز اختلالاتی می گردد به طوریکه نطق عادی فرد را مختل می سازد که اصطلاحاً به آن  اختلالات گفتاری می گویند. شایعترین نوع اختلالات گفتاری لکنت زبان است که دلایل زیادی باعث بروز این اختلال می گردد که بیشتر در سنین سه تا پنج سالگی بروز می‌کند.

مواد و روش ها : این مطالعه تأثیر ترس بر لکنت زبان دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مشهد را مورد بررسی قرار می دهد که به روش نمونه گیری تصادفی از ۱۰ مدرسه مختلف نمونه ای به حجم ۳۰ نفر انتخاب شدند که هدف آن بررسی دو فرضیه و سه سئوال انجام شده است.

نتایج : پس از استخراج داده ها توسط نرم افزار Spss 18 نتایج به این ترتیب مشخص شده اند که در نمونه مورد مطالعه لکنت زبان با ۴۶% جزو بیشترین عوامل در بروز اختلالات زبان بوده و ریشه ارثی ندارد ؛ ترس و اضطراب نیز به عنوان عامل مؤثر در بوجود آمدن لکنت زبان به ترتیب با ۵۲% و ۴۱% بیشترین سهم را دارد ؛ همچنین دو زبانگی در ایجاد اختلالات زبان با ۷% کمترین تأثیر را دارد.

واژگان کلیدی : لکنت زبان ، اختلال گفتاری ، ترس ، اختلال تولید ، دوزبانگی

فهرست مطالب :

 • فصـل اول ؛ کلیات تحقیق.. ۱
 • ۱-۱ مقدمه : ۱
 • ۲-۱ بیان مساله : ۲
 • ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…. ۳
 • ۴-۱ اهداف پژوهش…… ۳
 • ۵-۱ فرضیه تحقیق…. ۴
 • ۶-۱ سئوالات تحقیق…. ۴
 • ۷-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی… ۴
 • فصـل دوم ؛ ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۶
 • ۱-۲ مقدمه : ۶
 • ۲-۲ پیشینه تحقیق…. ۷
 • ۱-۲-۲ پیشینه نظری تحقیق…. ۷
 • ۱-۱-۲-۲ کلیاتی درباره زبان.. ۷
 • ۲-۱-۲-۲ رشد زبان و گفتار کودک…. ۸
 • ۳-۱-۲-۲ طرح ریزی و تولید گفتار ۱۲
 • ۴-۱-۲-۲ مراحل اختلالات گفتاری : ۱۳
 • ۵-۱-۲-۲ برآورد مربوط به اختلال صوت… ۱۵
 • ۶-۱-۲-۲ اختلال تولید گفتار. ۱۶
 • ۷-۱-۲-۲ اختلال مربوط به روانی… ۱۹
 • ۸-۱-۲-۲ اختلال روان بریدگی… ۲۰
 • ۹-۱-۲-۲ بریده گویی و لکنت…. ۲۳
 • ۱۰-۱-۲-۲ لکنت و انواع آن.. ۲۴
 • ۱۱-۱-۲-۲ گیرهای طبیعی در مقابل لکنت…. ۲۶
 • ۱۲-۱-۲-۲ انواع مکثهای زمانی… ۲۸
 • ۱۳-۱-۲-۲ ترس در کودکان.. ۲۹
 • ۱۴-۱-۲-۲ انواع ترس….. ۲۹
 • ۱۵-۱-۲-۲ اضطراب چیست؟. ۳۰
 • ۱۶-۱-۲-۲ اضطراب در کودک…. ۳۰
 • ۱۷-۱-۲-۲ چگونگی بوجود آمدن تـرس در کـودکان.. ۳۱
 • ۱۸-۱-۲-۲ ترس های مفید و ترس های مخرب… ۳۲
 • ۱۹-۱-۲-۲ ارتباط ترس با لکنت زبان.. ۳۲
 • ۲۰-۱-۲-۲ ارتباط استرس هیجانی با لکنت زبان.. ۳۳
 • ۲۱-۱-۲-۲ ارتباط لکنت زبان ناگهانی با ترس….. ۳۳
 • ۲۲-۱-۲-۲ میزان شیوع لکنت زبان.. ۳۶
 • ۲۳-۱-۲-۲ مشخصات بالینی لکنت زبان.. ۳۶
 • ۲۴-۱-۲-۲ مراحل مختلف لکنت زبان.. ۳۸
 • ۲-۲ پیشینه عملی… ۳۹
 • ۱-۲-۲ تحقیقات داخلی… ۳۹
 • ۲-۲-۲ تحقیقات خارجی… ۴۴
 • فصـل سوم ؛ روش تحقیق.. ۴۶
 • ۱-۳ مقدمه.. ۴۶
 • ۲-۳ تحقیق توصیفی… ۴۷
 • ۳-۳ تحقیق پیمایشی… ۴۷
 • ۴-۳ جامعه تحقیق…. ۴۷
 • ۵-۳  نمونه تحقیق…. ۴۸
 • ۶-۳ روش نمونه گیری… ۴۸
 • ۷-۳ ابزار تحقیق…. ۴۸
 • ۸-۳ روش جمع آوری اطلاعات و اجراء. ۴۹
 • ۹-۳ تجزیه و تحلیل داده ها ۴۹
 • فصـل چهارم ؛ تجزیه و تحلیل تحقیق.. ۵۰
 • ۱-۴ مقدمه.. ۵۰
 • ۲-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱
 • ۱-۲-۴ داده های آماری جامعه مورد مطالعه. ۵۱
 • فصـل پنجم ؛ بحث و نتیجه گیری.. ۵۳
 • ۱-۵ مقدمه.. ۵۳
 • ۲-۵ بحث و نتیجه گیری… ۵۴
 • ۱-۲-۵ سئوال اول تحقیق… ۵۵
 • ۲-۲-۵ سئوال دوم. ۵۵
 • ۳-۲-۵ سئوال سوم. ۵۵
 • ۴-۲-۵ نتیجه گیری کلی… ۵۶
 • ۳-۵ درمان و پیشنهادات…. ۵۷
 • ۱-۳-۵ چه زمان در پی کمک باشیم ؟. ۵۷
 • ۲-۳-۵ چگونه به کودک کمک کنیم ؟. ۵۷
 • ۴-۵ بایدها و نبایدها در مورد کودک لکنت‌زبانی… ۶۱
 • ۱-۴-۵ بایدها ۶۱
 • ۲-۴-۵ نبایدها ۶۱
 • ۵-۵ گفتار درمانی… ۶۲
 • ۶-۵ محدودیت های تحقیق…. ۶۴
 • ضمائم ؛ پرسشنامه. ۶۵
 • منـابع و مـأخذ. ۶۷
 • منابع فارسی… ۶۷
 • منابع لاتین… ۷۰
عنوان : تاثیر ترس بر لکنت زبان کودکان (پایان نامه کارشناسی)
تعداد صفحات : ۸۰ صفحه
قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 148 نمایش

پاسخ دهید