بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند

بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند

چکیده :

ناکامی را حالت یا حس مزمن و عمیق ناامنی و نارضایتی ناشی از مشکلات حل نشده تعریف شده است. ناکامی به عنوان یک حالت عاطفی پیچیده، زمانی که ما در زندگی به مانعی برخورد میکنیم به وجود میآید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارتهای زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند است. روش پژوهش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند که تعداد ۱۵۰ نفر و با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخابشدهاند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه مهارتهای زندگی توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان ۱۳۸۹ پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان IPPA آرمسدن و گرینبرگ ۱۹۸۷ و پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون ۲۰۰۵ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تی همبستگی استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که بین مهارتهای زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد . (۰/۰۵> p). در نتیجه میتوان گفت که ادراک دلبستگی به والدین و یا گروه همسالان و همچنین آموزش مهارت زندگی موجب افزایش تحمل ناکامی افراد میشود.

واژگان کلیدی : مهارتهای زندگی، ادراک دلبستگی، تحمل ناکامی، دانشجویان دختر

عنوان : بررسی رابطه مهارت های زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند
تعداد صفحات : ۷ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 157 نمایش

۲ نظر

پاسخ دهید