بررسی ارتباط بین خلاقیت و نوآوری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)

بررسی ارتباط بین خلاقیت و نوآوری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی)

چکیده :

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ارتباط بین خلاقیت و نوآوری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دخترکلاس پنجم شهرستان نیشابور انجام شده است.

جامعه تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان نیشابور که از بین آنها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه سنجش خلاقیت (MPPT) و همین طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد که ضریب همبستگی (%۷۸r= )به دست آمد و معلوم شد که بین خلاقیت و نوآوری با پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی : خلاقیت ، نوآوری ، دانش آموزان ، پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب :

 • فصل اول.. ۸
 • کلیات تحقیق.. ۸
 • مقدمه. ۹
 • بیان مسئله. ۱۲
 • اهمیت و ضرورت پژوهش….. ۱۴
 • سوالات تحقیق.. ۱۵
 • فرضیه های تحقیق.. ۱۶
 • اهداف تحقیق.. ۱۶
 • تعریف اصطلاحات… ۱۷
 • الف)تعایف سازنده و مفهومی.. ۱۷
 • ب) تعاریف عملیاتی اصطلاحات… ۱۸
 • فصل دوم. ۱۹
 • پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۱۹
 • مقدمه. ۲۰
 • مفهوم نوآوری.. ۲۲
 • اصول و ابعاد نوآوری.. ۲۳
 • مفهوم خلاقیت‌ ۲۵
 • هوش و خلاقیت…. ۲۷
 • مراحل خلاقیت…. ۲۸
 • معلم و شیوه‌های پرورش تفکر اخلاق‌ ۳۰
 • شیوه‌های گوناگون تدریس‌ ۳۱
 • فعال شدن شاگردان در کلاس‌ ۳۱
 • ایجاد زمینه تفکر.. ۳۲
 • ارتباط با اذهان خلاق.. ۳۳
 • تشویق اندیشه‌ها و پیشرفت‌های بکر و ناب… ۳۳
 • موانع خلاقیت…. ۳۴
 • موانع رشد خلاقیت در دانش‌آموزان.. ۳۵
 • جهت‌گیری خلاقیت در سازمان‌های آموزشی.. ۳۵
 • پرورش خلاقیت در کودکان.. ۳۷
 • نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت…. ۴۳
 • ویژگیهای کودکان خلاق.. ۴۶
 • نظریه های مربوط به خلاقیت…. ۵۱
 • خلاقیت به عنوان الهام خدایی.. ۵۱
 • خلاقیت به عنوان دیوانگی.. ۵۲
 • خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی.. ۵۲
 • خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی.. ۵۳
 • نظریه تداعی گرایی.. ۵۳
 • نظریه گشتالت…. ۵۴
 • مکتب شناختی.. ۵۵
 • نظریه روانکاوی.. ۵۶
 • روانکاوی جدید.. ۵۸
 • عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی.. ۵۹
 • تاثیر معلمان بر خلاقیت…. ۶۴
 • پیشینه پژوهش….. ۶۸
 • فصل سوم. ۶۹
 • روش تحقیق.. ۶۹
 • جامعه آماری.. ۷۰
 • نمونه آماری.. ۷۰
 • روش تحقیق.. ۷۰
 • ابزار اندازه گیری داده ها ۷۰
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت (MPPT : 71)
 • پایانی آزمون MPPT.. 72
 • روش آماری.. ۷۳
 • فصل چهارم. ۷۴
 • تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
 • آمار توصیفی.. ۷۵
 • آمار استنباطی.. ۷۸
 • فصل پنجم.. ۷۹
 • جمع بندی و نتیجه گیری.. ۷۹
 • نتیجه گیری.. ۸۰
 • منابع و مأخذ.. ۸۴
 • ضمائم.. ۸۶
 • پرسشنامه سنجش خلاقیت (MPPT 86)
عنوان : بررسی ارتباط بین خلاقیت و نوآوری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (مطالعه موردی : دانش آموزان دختر کلاس پنجم شهرستان نیشابور)
تعداد صفحات : ۹۱ صفحه
قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 134 نمایش

پاسخ دهید