اسناد (پروژه کاردانی)

اسناد (پروژه کاردانی)

چکیده :

ﻫﺮ اداره و ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺆﺳﺴﻪاى در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﻛﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻃﻰ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ در ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى، ﺑﺮرﺳﻰ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک، ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ و ادارىاز، آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺰﺑﻮر ﻛﺎﻣﻼً و ﺑﻪدرﺳﺘﻰ ﺑﺮآورده ﻧﮕﺮدد، ﻣﺪﻳﺮان ادارات ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى اﺳﻨﺎد، ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﻧﺎدرﺳﺖ، اﻧﺒﻮﻫﻰ اﺳﻨﺎد، ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎى ادارى، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻰ ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪى و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎر ادارى؛ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد در ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺳﻨﺎد، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎزى، ﺳﺮدرﮔﻤﻰ، ﻫﺮز رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻰ و… وﺟﻮد دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ادارى از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد، اﻳﺠﺎد ﺳﻨﺪ، اﻣﺮى اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺿﺮورت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺠﻢ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ادارى، اﻫﻤﻴﺘﻰ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ، ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪارى و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى اﻓﺮاد و داوﻃﻠﺒﻴﻦ، ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎر ادارى ﻧﻈﺎم ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺸﻮر، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، اﻫﻤﻴﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﻰ ﻛﺎرﮔﺰارن ﮔﺰﻳﻨﺶ را ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاىاز وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮاردى ﭘﺮوﻧﺪه ﻳﺎ ﺳﻨﺪى از ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع، از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ، در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﮔﺰﻳﻨﺸﻰ، ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و از اﺗﻼف وﻗﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ. از اﻳﻦ روى در اﻳﻦ ﺟﺰوه ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮى از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻛﺎر در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻫﻴﺄتﻫﺎ، روش ارزﺷﻴﺎﺑﻰ اﺳﻨﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ و روشﻫﺎى ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ اﺳﻨﺎد،، در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮدى از اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻴﺰ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﻮد.

فهرست مطالب :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ: ………………………………………………………………………………………………………….
 • ﺑﺨﺶ اول : ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد ………………………………………………….
 • ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد در اﻳﺮان:…………………………………………………………………………………………
 • روﻧﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد: …………………………………………………………………………
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد…………………………………………………………………………………………………………
 • ﻣﺪرک:…………………………………………………………………………………………………………………………
 • ﺳﻨﺪ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 • اﻫﻤﻴﺖ اﺳﻨﺎد از ﻣﻨﻈﺮ…………………………………………………………………………………………………………
 • اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد:…………………………………………………………………………………………………..
 • ١- اﺳﻨﺎد ﺟﺎرى:…………………………………………………………………………………………………………..
 • ٢- اﺳﻨﺎد ﻧﻴﻤﻪﺟﺎرى :………………………………………………………………………………………………….
 • ٣- اﺳﻨﺎد راﻛﺪ: ……………………………………………………………………………………………………………
 • اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد: ……………………………………………………………………………………………………….
 • ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد :………………………………………………………………………….
 • ١- ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﺠﺎد: …………………………………………………………………………………………………………….
 • ٢- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮى و اﺳﺘﻔﺎده:……………………………………………………………………………………
 • ٣- ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺤﺎء:…………………………………………………………………………………………………………….
 • ﺑﺨﺶ دوم : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻨﺪ ………………………………………………………………………..
 • ارﻛﺎن ﺳﻨﺪ:………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ﻳﺎدداﺷﺖ ادارى:…………………………………………………………………………………………………………………..
 • ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ادارى:…………………………………………………………………………………………………………………..
 • اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ادارى:…………………………………………………………………………………………………………..
 • روشﻫﺎى ﻛﺎر در ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ادارى:………………………………………………………………………………………
 • ١- ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ:…………………………………………………………………………………………….
 • ١-١- ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى وارده:…………………………………………………………………
 • ارﺟﺎع ﻧﺎﻣﻪ:………………………………………………………………………………………………………………..
 • ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى وارده:………………………………………………………………………………………………….
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺪﻛﺲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ:………………………………………………………………………………………….
 • ٢-١- ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺎدره: ………………………………………………………………
 • -۱٢-١- ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى وارده ﺑﺎﺷﺪ: ………………………………….
 • ٢-٢-١- ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ:……………………………………………………………..
 • ٢- ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ:……………………………………………………………………………………..
 • ﻧﺤﻮه ﻛﺪﮔﺬارى واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ:…………………………………………………………………………………
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﺣﺮﻓﻰ: ……………………………………………………………………………………………………..
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﺷﻤﺎرهاى: ……………………………………………………………………………………………….
 • ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ واﺣﺪﻫﺎ:…………………………………………………………………………………………
 • ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺎدره:…………………………………………………………………………………………..
 • ﻟﻴﻮرد…………………………………………………………………………………………………………………………..
 • ﭘﻴﮕﻴﺮى ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت :…………………………………………………………………………………………………………
 • ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮى اﺳﻨﺎد (ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ): …………………………………………..
 • ﭘﺮوﻧﺪه:…………………………………………………………………………………………………………………………..
 • ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ:………………………………………………………………………………………………………………………….
 • اﻧﻮاع ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ :………………………………………………………………………………………………………………….
 • ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺟﺎرى:…………………………………………………………………………………………………………………..
 • ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ راﻛﺪ:…………………………………………………………………………………………………………………….
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد : …………………………………………………………………………………………………………………..
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ: …………………………………………………………………………………
 • اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى اﺳﻨﺎد…………………………………………………………………………………….
 • ١- ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻨﺪ:……………………………………………………………………………………………
 • ٢- ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭼﻴﻨﺶ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺳﻨﺪ:……………………………………………………………………..
 • ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى »اﺳﻨﺎد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه……………………………:«
 • روشﻫﺎى ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ : …………………………………………………………………………………………………………
 • ١- روشﻫﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى اﺳﻤﻰ :…………………………………………………………………….
 • ٢- روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ:………………………………………………………………….
 • ﻓﺮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ:…………………………………………………………………………………..
 • اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد :…………………………………………………………………….
 • اﻫﺪاف ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮى ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻨﺎد:…………………………………………………………………..
 • وﻳﮋﮔﻰﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ:………………………………………………………………………….
 • وﻳﮋﮔﻰﻫﺎ: ……………………………………………………………………………………………………………………
 • ﻣﺰاﻳﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ:…………………………………………………………………………………………………………….
 • ﻣﺰاﻳﺎى ﺧﺎص:……………………………………………………………………………………………………………….
 • ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم : ﺟﺎﻳﮕﺎه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد: …………………………………………
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ارﺷﻴﺎﺑﻰ اﺳﻨﺎد :…………………………………………………………………………………………………….
 • اﻧﻮاع ارزشﻫﺎى اﺳﻨﺎد:……………………………………………………………………………………………………..
 • ١- ارزشﻫﺎى اوﻟﻴﻪ(ارزشﻫﺎى اﺳﺘﻨﺎدى): …………………………………………………………………..
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ زوال ارزش اوﻟﻴﻪ اﺳﻨﺎد: ……………………………………………………………………
 • ٢- ارزشﻫﺎى ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ(ارزشﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ و آرﺷﻴﻮى):……………………………………………….
 • اﺻﻮل ارزﺷﻴﺎﺑﻰ اﺳﻨﺎد:……………………………………………………………………………………………………..
 • ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺟﺪاول زﻣﺎﻧﻰ: ………………………………………………………………………………………..
 • ارزﺷﻴﺎﺑﻰ اﺳﻨﺎد ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﺠﺎد:……………………………………………………………………………….
 • ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺤﺎء و ﻧﺎﺑﻮدى اﺳﻨﺎد: …………………………………………………….
 • اوراق زاﺋﺪ:………………………………………………………………………………………………………………..
 • آرﺷﻴﻮ:…………………………………………………………………………………………………………………….
 • ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد راﻛﺪ:…………………………………………………………………………………………………….
 • آرﺷﻴﻮ ﻣﻠﻰ……………………………………………………………………………………………………………….
 • ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ: …………………………………………………………………………………………..
 • ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت در ﮔﺰﻳﻨﺶ ……………………………………………………………………………………..
 • اﻧﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ راﻛﺪ:……………………………………………………………………………….
 • وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺤﺎء: …………………………………………………………………
 • ﺷﻴﻮهﻫﺎى اﻣﺤﺎء: ……………………………………………………………………………………………………..
 • ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ : ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى از اﺳﻨﺎد: ………………………………………………….
 • ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ اﺳﻨﺎد:………………………………………………………………………………………………..
 • ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐرﺳﺎن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک: …………………………………………………………………..
 • ١- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻰ: ……………………………………………………………………………………………..
 • ٢- ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرى: …………………………………………………………………………………………..
 • ٣- ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ:……………………………………………………………………………………………
 • ۴- ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ: ……………………………………………………………………………………………….
 • ۵ – ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﻼﻳﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ:……………………………………………………………………………….
 • ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ : …………………………………………………………………………
عنوان : اسناد (پروژه کاردانی)
تعداد صفحات : ۵۷ صفحه
قیمت : ۹۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 200 نمایش

پاسخ دهید